0. Sügavõpe (Deep learning)

Märkmed fast.ai kursusest enda jaoks. Ei ole ülevaatlik ega põhjalik kõikides osades.

Originaal märkmik koos inglisekeelsete põhjalike selgitavate tekstiga: 01.intro.ipynb

 • Vajalik on NVIDIA graafikakaart (GPU – Graphics Processing Unit). Need, mis on head mängimiseks ja 3D jaoks sobivad üldiselt ka sügavõppe jaoks. Google Colabis tuleb GPU kasutamine eraldi aktiveerida.
 • Keskkonnaks Jupyter notebook. Kas oma arvutis või Google Colab, Gradient jne.
 • Koodi käivitamine lahtris: Shift+Enter
 • Igal mudelil on kaks sisendit: 1. andmed (inputs) ja 2. mudeli parameetrid/ kaalud (weights, model parameters).
Mudeli treenimine (vanem terminoloogia)
Mudeli treenimine kaasaegsetes terminites
 • Treenitud mudel on nagu tavaline arvutiprogaamm.
Treenitud mudel
 • Mudelit ei saa luua ilma andmeteta.
 • Andmed peavad olema sildistatud (labels)
 • Mudel väljastab ennustuse/tõenäosuse (predictions) 0-100%
 • classification – ennustab klassi või kategooriat. Näiteks: kass, koer jne.
 • regression – ennustab numbrilist väärtust. Näiteks: temperatuur, asukoht
 • Andmehulk jagatakse valideerimis (validation set) 20% ja treening hulgaks (training set) 80%.
 • Vältida mudeli ülesobitumist (overfitting), kus mudel jätab meelde konkreetsed andmed ja ei üldistu enam uutele andmetele.
 • pretrained model – Eeltreenitud mudel on mudel mida on juba treenitud mingil teisel andmehulgal. Enamusel juhtudel on soovitatv kasutada eeltreenitud mudeleid. Kuna need on juba enne meie andmete sissesöötmist väga võimekad.
 • Pildituvastus mudeleid saab kasutada ka, esmapilgul , mitte pildiliste andmete jaoks. Nagu heli mille saab muuta spektrogrammiks. Aegridu saab muuta graafikuks. Arvuti hiire liikumist matil värvilisteks joonteks jne.

Lühikokkuvõte masinõppest

 • Masinõpe on olukord, kus me ei kirjuta programmi loogikat ise algusest peale, vaid programmi osa õpib ise loogika andmete pealt.
 • Sügavõpe (deep learning) on närvivõrk (neural network) paljude kihtidega (layers). Pildi klassifikatsioon või pildi äratundmine on tüüpiline näide. Alustuseks on sildistatud (labeled) andmehulk st. igal pildil on silt mida see kujutab. Eesmärk on programm ehk mudel, millele andes uue pildi tagastab ennustuse (predictioni) selle kohta mida see kujutab.
 • Iga mudel algab arhitektuuri valimisega. Arhitektuur on üldine mall selle kohta, kuidas see mudel sisemiselt töötab.
 • Treenimine (training or fitting) on protsess, arhitektuurist tulenevate, parameetrite väärtuste (parameter values or weights) kogumi leidmiseks, mis sobiks konkreetselt meie andmete jaoks.
 • Selleks, et määrata, kui hästi mudel töötab ühe ennustusega peame määrama kahju funktsiooni (loss function), mis määrab, kui heaks või halvaks me hindame ennustust.
 • Et treening protsess oleks kiirem saame kasutada eeltreenitud (pretrained) mudelit. Mudel mida on juba treenitud kellegi teise andmete peal. Peame seda ainult natuke treenima oma andmete peal (fine-tuning).
 • Mudeli treenimisel on oluline, et mudel üldistuks (generalize) hästi. Et ta töötaks hästi uutel andmetel, mida ta pole varem näinud. Ülesobitumine (overfitting) on olukord, kus mudel töötab väga hästi treening andmetel aga mitte uutel andmetel. Mudel nö õppinud pähe konkreetsed andmed.
 • Selle vältimiseks jagatakse andmed kaheks: treening (training set) ja valideerimisandmestikuks (validation set).
 • Selleks, et inimene saaks hinnata, kui hästi mudelil valideerimis lähem määrame mõõdiku (metric).
 • Kui mudel on treeningu käigus kõiki treening andmeid näinud – kutsutakse seda epohhiks (epoch).

Kasside ja koerte äratundmine

Colab Märkmik kogu koodiga.

 • Kasutab Oxford ülikooli poolt koostatud kasside-koerte andmehulka Oxford-IIIT Pet Dataset.
 • Kasutame mudelit, mida on juba treenitud 1,3 miljoni pildiga (pretrained model).
 • Toimub eeltreenitud mudeli viimistlemine ja kohandamine spetsiaalselt kasside ja koerte piltide äratundmiseks. Kasutades selleks ülekandeõpet (transfer learning).

0.

0. Et fastai töötaks Google Colabis on vajalik kõigepealt:

!pip install -Uqq fastbook
import fastbook
fastbook.setup_book()
from fastbook import *
 1. Lisame fastai.vision teegi:
from fastai.vision.all import *

2. Andmehulk. Laeb alla standard andmehulga (dataset), pakib lahti ja tagastab selle asukoha (path).

path = untar_data(URLs.PETS)/'images'

3. Abifunktsioon. Sildistab kasside pildid faili nimejärgi. Andekogumi loojate poolt loodud reeglialusel.

def is_cat(x):
 # Tagastab True, kui esimene täht on suurtäht st. on kass
 return x[0].isupper()

Ütleb fastaile, milline andekogum meil on ja kuidas see on struktureeritud. 224px on ajalooline standard ja paljud vanemad mudelid nõuavad selles suuruses pilte. Suuremad pildid võivad anda paremaid tulemusi, kuna pildile jääb rohkem detaile. Aga selle hinnaks on suurenev töötlusaeg ja vajaminev mäluhulk.

dls = ImageDataLoaders.from_name_func(
  path,
  get_image_files(path),
  valid_pct=0.2,    # Jätab 20% andmetest valideerimiseks
  seed=42,       # Määrab juhusliku seemne samale väärtusele igal koodi käivitamisel
  label_func=is_cat,  # Sildistamine
  item_tfms=Resize(224) # Iga pilt muudetakse 224 piksli suuruseks ruuduks 
)

4. Treenime mudeli.

Närvivõrgu tüüp: convolutional neural network (CNN). On praegu kõige populaarsem masinnägemis mudelite loomisel. Inspireeritud inimese nägemissüsteemi toimimisest.

Närvivõrgu arhitektuur: ResNet, 34 – kihtide (layers) arv. Kihtide arv võib olla veel 18, 50, 101 ja 152. Mida rohkem kihte seda kauem võtab treenimine aega ja seda suurem on oht ülesobitumisele (overfitting). Kui andmeid on vähem on vaja ka vähem kihte ja vastupidi.

metrics on funktsioon, mis möödab ennustuse kvaliteeti igal epochil. Antud juhul: error_rate – tagastab valesti ennustatud piltide protsendi. Teise võimalus accuracy, mis tagastab: 1.0 – error_rate

pretrained – kui me eraldi ei määra on True. Nagu antud juhul. On eeltreenitud ImageNet andmehulgal, mis sisaldab üle 1,4 miljoni pildi.

Kui kasutada eeltreenitud mudelit, siss cnn_learner eemaldab mudeli viimase kihi ja asendab selle uue kihi või kihtidega, mis on kohandatud uute andmete jaoks. Viimast osa kutsutakse, ka peaks (head).

Eeltreenitud mudeli (pretrained model) kasutamist teise ülesande jaoks, kui see oli algselt treenitud tuntakse ka kui siirdeõpe/ülekandeõpe (transfer learning).

fine_tune – sobitab (fit) mudeli. Epohhide (epochs) arv. Kui mitu korda igat pilti vaadatakse. Kasutakse siirdeõpe puhul mudeli parameetrite uuendamiseks.

learn = cnn_learner(dls, resnet34, metrics=error_rate)
learn.fine_tune(1) # fit model

5. Katsetame oma pildiga.

Loob pildi üles laadimise:

uploader = widgets.FileUpload()
uploader
img = PILImage.create(uploader.data[0])
is_cat,_,probs = learn.predict(img)
print(f"Kas see on kass?: {is_cat}.")
print(f"Tõenäosus: {probs[1].item():.6f}")

Terminid

Term Meaning
Label The data that we’re trying to predict, such as "dog" or "cat"
Architecture The template of the model that we’re trying to fit; the actual mathematical function that we’re passing the input data and parameters to
Model The combination of the architecture with a particular set of parameters
Parameters The values in the model that change what task it can do, and are updated through model training
Fit Update the parameters of the model such that the predictions of the model using the input data match the target labels
Train A synonym for fit
Pretrained model A model that has already been trained, generally using a large dataset, and will be fine-tuned
Fine-tune Update a pretrained model for a different task
Epoch One complete pass through the input data
Loss A measure of how good the model is, chosen to drive training via SGD
Metric A measurement of how good the model is, using the validation set, chosen for human consumption
Validation set A set of data held out from training, used only for measuring how good the model is
Training set The data used for fitting the model; does not include any data from the validation set
Overfitting Training a model in such a way that it remembers specific features of the input data, rather than generalizing well to data not seen during training
CNN Convolutional neural network; a type of neural network that works particularly well for computer vision tasks

Fastai

Kuvamaks teavet mõne fastai funktsiooni kohta näiteks: learn.predict:

doc(learn.predict)

Lingid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.