3. Sügavõpe: andmestikud, kadu, õpisamm ja mudeli parandamine

Minu Colab märkmikk. Fastai originaal Goodle Colab märkmikk.

!pip install -Uqq fastbook
import fastbook
fastbook.setup_book()

from fastbook import *
from fastai.vision.all import *

Andmestiku uurimine

Andmestiku The Oxford-IIIT Pet Dataset veebileht.

path = untar_data(URLs.PETS) # Andmestik

Kuidas on andmestik (datset) organiseeritud?

Path.BASE_PATH = path

Et näha, mis andmestikus on:

path.ls()

Andmestik koosneb kahes kataloogist: images ja annotations. Veebileht ütleb, et märkuste (annotations) kataloog sisaldab, infot kus lemmikloomad asuvad, mitte seda mis nad. Kui meid asukoht ei huvita siis võime seda kataloogi praegu eirata.

Vaatame piltide kataloogi (images/):

(path/"images").ls()

Kuvatakse pilte arv (#7393) ja algust failide nimekirjast. Näeme, et failinimi koosneb tõu nimest numbrist ja faililaiendist. Koerte tõud on algavad väikse tähega ja kassid suure tähega.

Valime ühe faili:

fname = (path/"images").ls()[4]
fname

Regulaaravaldised

Kasutame regulaaravaldisi (regular expressions), et failinimest eralda ainult tõu nimi.

re.findall(r'(.+)_\d+.jpg$', fname.name)

Kasutame regulaaravaldist, et märgistada (label) kogu andmestik (dataset).

pets = DataBlock(blocks = (ImageBlock, CategoryBlock),
         get_items=get_image_files, 
         splitter=RandomSplitter(seed=42),
         get_y=using_attr(RegexLabeller(r'(.+)_\d+.jpg$'), 'name'),
         item_tfms=Resize(460),
         batch_tfms=aug_transforms(size=224, min_scale=0.75))

dls = pets.dataloaders(path/"images")

Eelnev suuruste muutmine (Presizing)

DataBlock koodis on:

item_tfms=Resize(460)

batch_tfms=aug_transforms(size=224, min_scale=0.75)

Oleks hea, kui meie pildid oleks kõik ühesuurused.

Esialgu jätta pildid suhteliselt suureks (st suuremaks, kui treenimiseks kasutatavd). Et näiteks pilte keerates ei jääks hiljem nurkatessse tühjad pikslid.

item_tfms – kärpida (crop) pildid kas täis laiuses või kõrguses. Treening andmestiku valitakse kärpimise asukoht juhuslikult. Valiteerimisandmestiku alati keskmine ruut.

batch_tfms – juhuslik kärpimine ja andmete täiendamine (augmentations). GPU töötleb pilte väikeste hulkadena (batch).

Näide tulemust kui, andmestiku täiendada fastai (vasakul) ja traditsioonilisel meetodil (paremal).

#caption A comparison of fastai's data augmentation strategy (left) and the traditional approach (right).
dblock1 = DataBlock(blocks=(ImageBlock(), CategoryBlock()),
          get_y=parent_label,
          item_tfms=Resize(460))
# Place an image in the 'images/grizzly.jpg' subfolder where this notebook is located before running this
dls1 = dblock1.dataloaders([fname]*100, bs=8) #fname = pildi faili nimi
dls1.train.get_idxs = lambda: Inf.ones
x,y = dls1.valid.one_batch()
_,axs = subplots(1, 2)

x1 = TensorImage(x.clone())
x1 = x1.affine_coord(sz=224)
x1 = x1.rotate(draw=30, p=1.)
x1 = x1.zoom(draw=1.2, p=1.)
x1 = x1.warp(draw_x=-0.2, draw_y=0.2, p=1.)

tfms = setup_aug_tfms([Rotate(draw=30, p=1, size=224), Zoom(draw=1.2, p=1., size=224),
            Warp(draw_x=-0.2, draw_y=0.2, p=1., size=224)])
x = Pipeline(tfms)(x)
#x.affine_coord(coord_tfm=coord_tfm, sz=size, mode=mode, pad_mode=pad_mode)
TensorImage(x[0]).show(ctx=axs[0])
TensorImage(x1[0]).show(ctx=axs[1]);

DataBlock‘i kontrollimine

Et olla kindel et andmestik on õieti märgistatud (label).

dls.show_batch(nrows=1, ncols=3)

summary meetod kuvab palju informatsiooni. Ja annab teada, kui oleme teinud mingi vea: näiteks unustanud teha pildid ühe suuruseks (Resize).

pets1 = DataBlock(blocks = (ImageBlock, CategoryBlock),
         get_items=get_image_files, 
         splitter=RandomSplitter(seed=42),
         get_y=using_attr(RegexLabeller(r'(.+)_\d+.jpg$'), 'name'))
pets1.summary(path/"images")

Kui tundub, et kõik on hästi. Teeme katsetamiseks esialgu lihtsa mudeli, et näha kas kõik töötab. Kui treenimi võtab hästi kaua aega siis pole käitusaja tüüp GPU peal.

learn = cnn_learner(dls, resnet34, metrics=error_rate)
learn.fine_tune(2) # 2 epohhi

Cross-Entropy Loss

Aktiveerimine ja märgistus

one_batchkuvad ühe ühiku tegelike andmeid DataLoader’i partiist (mini-batch). Tagastab sõltumatud (independent) ja sõltuvad (dependent) muutujad. Vastavalt x ja y.

x,y = dls.one_batch()

y # dependent variable

Partii (batch) suurus on 64: tensoris on 64 rida. Iga rida on number 0 ja 36 vahel. Numbrid tähistavad tõugu. Siin andmestikus on 37 tõugu.

Learner.get_preds – tagastab ennustused (predictions) ja eesmärgid (targets).

preds,_ = learn.get_preds(dl=[(x,y)])
preds[0]

len(preds[0]),preds[0].sum()

Softmax

Kasutame softmax aktiveerimisfunktsiooni viimasel kihil, et olla kindel aktiveerimine on 0 ja 1 vahel. Ja summa oleks kokku 1.

Softmax on sarnane sigmoidfunktsiooniga.

Kasutame sigmoidi siis, kui meil on ainult kaks kategooriat: näiteks kass või koer. Kui on rohkem, kui 2 kategooriat kasutame softmaxi.

Kuvame sigmoidi:

plot_function(torch.sigmoid, min=-4,max=4)

Log tõenäosus (Log Likelihood)

plot_function(torch.log, min=0,max=4)

Kui esmalt võtame softmax ja siis log likelihood sellest siis seda kobinatsiooni nimetatakse cross-entropy loss.

Mudeli tõlgendamine (interpretation)

Kuvame kogu andmestiku kohta confusion matrixi:

interp = ClassificationInterpretation.from_learner(learn)
interp.plot_confusion_matrix(figsize=(12,12), dpi=60)

Et näha ainult neid millega kõige rohkem probleeme on:

interp.most_confused(min_val=5)

Mudeli täiustamine

transfer learning – siirdeõpe, ülekandeõpe

Õpisamm (Learning Rate)

On oluline leida õige õpisamm. Kui on liiga lühike (low) on vaja palju epohhe mudeli treenimiseks. See raiskab aega ja võib toimuda ülesobitumine.

Proovime pikka (high) sammuga treenida:

learn = cnn_learner(dls, resnet34, metrics=error_rate)
learn.fine_tune(1, base_lr=0.1)

Ei tundu hea. Optimeerija sammus õiges suunas aga astus üle minimaalse kao (loss) punktist.

Kuidas leida õiget õpisammu?

learning rate finder

learn = cnn_learner(dls, resnet34, metrics=error_rate)
suggestion = learn.lr_find() # tundub see f on muutunud võrreldes raamatuga
suggestion

learn = cnn_learner(dls, resnet34, metrics=error_rate)
learn.fine_tune(2, base_lr=0.0010) # raamat soovitab 3e-3

Ülekandeõpe (Transfer Learning)

Konvolutsioonilised närvivõrgud koosnevad paljudest lineaarsetest kihtidest mille vahel on mittelineaarsed aktiveerimis funktsioonid. Lõppus on ka lineaarne ja aktiveerimis funktsioon nagu softmax.

Eeltreenitud mudelite puhul eemaldame viimase, mis sisaldab kategooriaid milleks see mudel algselt oli treenitud. Ja asendame uuega, kus on õige arv väljundeid. Eelnevad kihid on juba treenitud äratundma üldiseid piltide osi. Viimane kiht tegeleb konkreetselt meie spetsiifilise ülesandega.

Sellel uuel kihil on juhuslikud parameetrid/kaalud (weights). Ja esmalt me treenime ainult seda kihti ühe korra st. muudame selle kihi kaale. Kõikide teiste kihtide kaalud ei muutu. Ja seejärel treenime kogu mudelit.

Katsetame seda manuaalselt:

learn = cnn_learner(dls, resnet34, metrics=error_rate)
learn.fit_one_cycle(3, 0.0010) # viimane kiht

Leiame uue õpisamu

learn.unfreeze()

sug = learn.lr_find()
sug

Treenime uuesti:

learn.fit_one_cycle(6, lr_max=0.0001)

Diskrimineerivad õpisammud

Discriminative Learning Rates

Esimesed kihid (layers) mudelis lihtsaid asju nagu serva äratundmine, heleduse/tumeduse üleminekud, jooned jne. Tagumised kihid õpivad juba konkreetsemaid asju ära tundma nagu silm, päikseloojang jne. Seega vajadus ümberõppida on suurem viimastel kihtidel. Esimestel kihtidel peaks õpisamm (learning rate) olema väiksem (lower) ja suurem (higher) viimastel kihtidel.

learn = cnn_learner(dls, resnet34, metrics=error_rate)
learn.fit_one_cycle(3, 0.0010)
learn.unfreeze()
learn.fit_one_cycle(12, lr_max=slice(1e-5,1e-3))

Kuvame graaviku treening ja valideerimiskaost (loss).

learn.recorder.plot_loss()

Punkt, kust valideerimis andmed hakkavad halvenemea aga treening andmed paranevad on koht, kus toimub ülesobitumine (over fit).

mixed-precision training – võimaluse korral vähem täpsete arvude kasutamine (Pooltäpsed ujukomaarvud – fp16) treeningu ajal. Peaaegu kõigil uutel NVIDA GPUdel on spetsiaalne tensor cores, mis võimaldab treenimisaega kiirendada 2-3 korda.

from fastai.callback.fp16 import *

learn = cnn_learner(dls, resnet50, metrics=error_rate).to_fp16()
learn.fine_tune(6, freeze_epochs=3)

2. MNIST ja sügavõpe

Minu Google Colab märkmik aga parem vaata fastai 04_mnist_basic.

Üks tuntumaid andmestike (dataset) on MNIST, mis sisaldab käsitsikirjutatud numbreid. Seda kasutati ühes esimeses praktilises käsitsikirjutatud numbrijärjestuste äratundmise süsteemis Lenet-5 aastal 1998.

Laemealla MNIST_SAMPLE andmestiku. See sisaldab ainult numbreid 3 ja 7!

path = untar_data(URLs.MNIST_SAMPLE)

Path.BASE_PATH = path

Kuvame selle kataloogi (path) sisu:

path.ls()

Masinõppe andmestikud (datasets) on tavaliselt jaotatud eraldi kataloogideks: treeningandmestik (training set) ja valideerimisandmestik (validation set).

Vaatame, mis on treeningandmestikus:

(path/'train').ls()

Näeme, et on eraldi kataloogid 3 ja 7. Need on märgendid (labels) (või eesmärgid (targets)) selles andmestikus.

Vaatame veel sügavamale:

threes = (path/'train'/'3').ls().sorted()
sevens = (path/'train'/'7').ls().sorted()
threes

Näeme, et need kataloogid sisaldavad pilte numbritest.

Kuvame ühe neist piltidest:

im3_path = threes[5]
im3 = Image.open(im3_path)
im3

Arvutis on kõik esindatud numbritena. Et näha numbreid (piksleid) millest see pilt koosneb peame selle muutma Numpy array-ks või PyTorch tensor-iks.

NumPy array näeb välja selline:

array(im3)[4:10,4:10]

4:10 tähendab, et näitab ridu 4 kuni 10 ja sama ka tulpade kohta. Kuni 10 tähendab, et kuvab kohani kohani kust hakkab rida 10 st viimane rida mida näeme on 9.

PyTorch tensor näeb välja selline:

tensor(im3)[4:10,4:10]

Saame kuvada veel täpsemini pilti ja pikslite väärtusi:

im3_t = tensor(im3)
df = pd.DataFrame(im3_t[4:15,4:22])
df.style.set_properties(**{'font-size':'6pt'}).background_gradient('Greys')
Andmestik koosneb piltidest 28*28 pikslit. Kokku 784px üks pilt.

Andmestik koosneb piltidest 28*28 pikslit. Kokku 784px üks pilt.

Meetod 1: Pikslite sarnasus

Keskmine pikslite väärtus igas gruppis.

Loome tensori, mis sisaldab kõiki kolmede ja seitsmete pilte. Kasutades selleks list comprehension. Selle tulemusena saame listi, kus on kõik pildid.

new_list = [f(o) for o in a_list if o>0]

Tagastab iga elemendi listist a_list, mis on suurem, kui 0. Lastes selle enne läbi funtsioonist f(o). if o>0 on valikuline filter.

new_list = [f(o) for o in a_list]

seven_tensors = [tensor(Image.open(o)) for o in sevens]
three_tensors = [tensor(Image.open(o)) for o in threes]
len(three_tensors),len(seven_tensors)

Kontrollime, kuvades ühe pildi tensorist:

show_image(three_tensors[1]);

Kombineerime kõik pildi kokku üheks kolme dimensiooniliseks tensoriks. Seda kutsutakse rank-3 tensor. Kasutame selleks PyTorch funktsiooni stack.

Kuna hiljem on vaja arvutada keskmiseid (mean) peame muutma väärtused ujukomaarvudeks (float).

Kui pildid on esitatud ujukomaarvudena (float) on pikslite väärtused 0 ja 1 vahel. Selleks jagame piksli väärtuse 255.

stacked_sevens = torch.stack(seven_tensors).float()/255
stacked_threes = torch.stack(three_tensors).float()/255
stacked_threes.shape

shape – on tensori dimensioonide mõõtmed. 6161 sügavus (pilti), laius-kõrgus on 28×28.

rank – on tensori dimensioonide arv rank = len(stacked_threes.shape) või rank = stacked_threes.ndim

len(stacked_threes.shape) # Esimene võimalus
stacked_threes.ndim    # Teine võimalus

Arvutame nüüd keskmise (mean) pikslite väärtuse iga numbri puhul. Saame ideaalse kolme, mis esindab kõiki kolmesid.

mean3 = stacked_threes.mean(0)
show_image(mean3);
mean7 = stacked_sevens.mean(0)
show_image(mean7);

Number on must seal, kus kõik pildid nõustuvad, et peaks olema must ja udusem ja heledam seal, kus erinevad pildid on erineval arvamusel.

a_3 = stacked_threes[1]
show_image(a_3);

Et mõõta, kui sarnased (lähedal) või erinevad (kaugel) pildid on, on kaks võimalust:

 • Kahe pildi erinevuste absoluutväärtuste keskmised. mean absolute difference or L1 norm
 • Erinevuste ruudu (teem kõik positiivseks) keskmine ja seejärel ruutjuur. Root mean squared error (RMSE) or L2 norm
dist_3_abs = (a_3 - mean3).abs().mean()
dist_3_sqr = ((a_3 - mean3)**2).mean().sqrt()
dist_3_abs,dist_3_sqr
dist_7_abs = (a_3 - mean7).abs().mean()
dist_7_sqr = ((a_3 - mean7)**2).mean().sqrt()
dist_7_abs,dist_7_sqr

Mõlemal juhul on distants meie 3 ja ideaalse 3 vahel väiksem, kui distants ideaalse 7ni. Seega meie lihtne mudel annab õige vastuse.

PyTorch pakub juba mõlemat neist juba kahjufunktsioonina (loss functions).

Need on juba imporditud fastai’ga. Aga muul juhul import torch.nn.functional as F

F.l1_loss(a_3.float(),mean7), F.mse_loss(a_3,mean7).sqrt()

mse – mean squared error

l1 – mean absolute value (in math it’s called the L1 norm).

L1 loss is just equal to (a-b).abs().mean(), where a and b are tensors.

NumPy array ja PyTorch tensorid

NumPy on kõige levinum teek teaduslike arvutuste jaoks. NumPy arrayd ja PyTorch tsensorid on väga sarnased aga NumPy ei toeta GPU kasutamist, mis on sügavõppes väga levinud.

Python ise on väga aegalane võrreldes kompileeritavate keeltega (c/c++, rust jne). Kõik kiired osad Pythonis, NumPy või PyTorchis on tegelikul kirjutatud C-keels ja neil on Pythoni liides, et oleks lihtne kasutada.

NumPy array on mitmedimensiooniline ühetüübiliste andmete tabel.

Array ja tensori loomine:

data = [[1,2,3],[4,5,6]]
arr = array (data) # numpy
tns = tensor(data) # pytorch

# Kuvame
arr
tns

Rea valimine:

tns[1] # Lugemine 0ist

Tulba valimine:

tns[:,1]

Mingi osa valimine:

tns[1,1:3]

Kasutada operaatoreid +, -, *, /:

tns+1

Tensoril on tüüp:

tns.type()

Muudab automaatselt tsensori tüüpi.

tns*1.5 # into to float

Mõõdik (Metric)

Loome tensori valideerimisandmestikust

valid_3_tens = torch.stack([tensor(Image.open(o)) 
              for o in (path/'valid'/'3').ls()])
valid_3_tens = valid_3_tens.float()/255

valid_7_tens = torch.stack([tensor(Image.open(o)) 
              for o in (path/'valid'/'7').ls()])
valid_7_tens = valid_7_tens.float()/255

valid_3_tens.shape,valid_7_tens.shape # Kontrollime tensori kuju

Lihtne funktsioon, mis arvutav kahe pildi kauguse (erinevuse):

mean3 on meie ideaalne 3 a_3 on suvaline 3

def mnist_distance(a,b):
 # abs - absolute values
 # -1 viimane elememt, -2 eelviimane element
 return (a-b).abs().mean((-1,-2)) # valime 2 viimast Dimensiooni laius/kõrgus

mnist_distance(a_3, mean3)

Kui tahame korraga arvuta kõigi valideerimisanmestikus olevate pilti kaugust saame terve tensori korraga lasta funktsioonist läbi: broadcasting !

valid_3_dist = mnist_distance(valid_3_tens, mean3) # broadcasting!
valid_3_dist, valid_3_dist.shape
Kas on 3 või ei ole. Kui tundmatu pildi (x) kaugus ideaalsest 3 on väiksem, kui kaugus ideaalset 7 siis on ta 3.
def is_3(x):
 return mnist_distance(x,mean3) < mnist_distance(x,mean7)

Katsetame. Kui muudame True ujukomaks saame 1.0 ja False 0.0

is_3(a_3), is_3(a_3).float() # True ja 1. (== True)
is_3(valid_3_tens)

Nüüd arvutame kõigi 3 ja 7 täpsuse

accuracy_3s =   is_3(valid_3_tens).float() .mean()
accuracy_7s = (1 - is_3(valid_7_tens).float()).mean()

accuracy_3s,accuracy_7s,(accuracy_3s+accuracy_7s)/2

Meetod 2. Stochastic Gradient Descent (SGD)

Sügavõppe mudeli treenimise ettapid:

 1. Initsialiseeri kaalud (weights)
 2. Kasuta neid kaalusid, et ennustada (predict) kas pilt on 3 või 7.
 3. Ennustuste abil arvuta, kui hea mudel on (loss).
 4. Arvuta gradient, mis mõõdab iga kaalu kohta, kuidas selle kaalu muutus muudab mudeli headust (loss).
 5. Step Muuda kõiki kaalusid selle arvutuse põhjal.
 6. Tagasi punkti 2. ja korda.
 7. Korda niikaua, kui mudel on piisavalt hea.

Illustreerime lihtsa näidisega

Ütleme, et see on meie kaofunktsioon (loss function):

def f(x): return x**2
plot_function(f, 'x', 'x**2')

Valime juhusliku väärtuse kaalule (parameter) ja arvutame kao (loss).

plot_function(f, 'x', 'x**2')
plt.scatter(-1.5, f(-1.5), color='red');

Nüüd vaatame, mis juhtub, kui suurendame või vähendame natuke kaalu.

Gradient’i arvutamine

Valime tensori väärtuse mille gradienti soovime:

xt = tensor(3.).requires_grad_()

Arvutame funktisooni:

yt = f(xt)
yt

Arvutame gradiendi:

yt.backward()

backward – backpropagation


Vaatame gradienti:

xt.grad
xt = tensor([3.,4.,10.]).requires_grad_()
xt

Kordame vektor argumendiga

xt = tensor([3.,4.,10.]).requires_grad_()
xt

Lisame funktsiooni summa, et saaks võtta vektori (rnk-1 tensor) ja tagasta skaalari (rank-0 tensor):

def f(x): return (x**2).sum()

yt = f(xt)
yt

Meie gradient on 2*xt

yt.backward()
xt.grad

Gradiendid ütlevad meile ainult funktsiooni kallaku. Kui kallak on väga suur on meil vaja teha rohkem kohandusi. Kui väike, väike võib see tähendada, et oleme optimaalse lähedal.

Otsus, kuidas muuta parameetreid gradiendi põhjal on oluline osa õppimis protsessis. Peaaegu kõik lähenemised algavad põhiideest gradienti korrutamiseks mõne väikse arvuga, mida nimetetakse õpimääraks (LR learning rate) On tihti number 0.001 ja 0.1 vahel.

w -= gradient(w) * lr

This is known as stepping your parameters, using an optimizer step.

Kui valida liiga väike õppemäär (learning rate) võib see tähendada väga paljude sammude (steps) tegmist. Liiga suur õppemäär võib tähenda kao (loss) suurenemist.

SGD näide

time = torch.arange(0,20).float();
time

speed = torch.randn(20)*3 + 0.75*(time-9.5)**2 + 1
plt.scatter(time,speed);
def f(t, params):
  a,b,c = params
  return a*(t**2) + (b*t) + c
def mse(preds, targets):
 return ((preds-targets)**2).mean().sqrt()

1. Parameetrite initsialiseerimine

Juhuslike väärtustega. Gradientide jälgimine

params = torch.randn(3).requires_grad_()

orig_params = params.clone()

2. Ennustuse arvutamine

preds = f(time, params)

Funktsioon kui lähedal, meie ennustused on:

def show_preds(preds, ax=None):
  if ax is None: ax=plt.subplots()[1]
  ax.scatter(time, speed)
  ax.scatter(time, to_np(preds), color='red') # ennustused on punased
  ax.set_ylim(-300,100)

show_preds(preds)

3. Kao arvutamine

loss = mse(preds, speed)
loss

4. Gradiendi arvutamine

ehk arvutada parameetrite muutmise vajadus.

loss.backward()
params.grad

params.grad * 1e-5 # Learning rate = 0.00001

params

5. Parameetrite ehk kaalude (weights) sammuvõrra suurendamine

lr = 1e-5
params.data -= lr * params.grad.data
params.grad = None

Vaatma kas kadu (loss) on paranenud:

preds = f(time,params)
mse(preds, speed)

show_preds(preds)

Peame kordama seda mitu korda. Et oleks lihtsam teeme funktsiooni:

def apply_step(params, prn=True):
  preds = f(time, params)
  loss = mse(preds, speed)
  loss.backward()
  params.data -= lr * params.grad.data
  params.grad = None
  if prn: print(loss.item())
  return preds

6. Korda

for i in range(10): apply_step(params)
params = orig_params.detach().requires_grad_()

Kadu (loss) väheneb.

_,axs = plt.subplots(1,4,figsize=(12,3))

for ax in axs:
 show_preds(apply_step(params, False), ax)

plt.tight_layout()

7. Stop

Pärast 10 epohhi oleme otsustanud lõpetada.

Kokkuvõte

Parameetrid (kaalud – weights) võivad algul on juhuslikud, kui treenime nullist. Või tulla eeltreenitud mudelist (transfer learning). Mõlemal juhul peab mudel õppima, et leida paremaid parameetreid (weights).

Võrdleme mudelite väljundeid eesmärgiga (targets) kasutades kaofuntktsiooni (loss), mis peab olema võimalikult väike. Meil on märgendatud andmed seega teame millised meie eesmärgid välja näevad.

Parameetrite muutmiseks arvutame gradiendi.

MNISTi kaofunktsioon (Loss Function)

Kõik pildid ühte tensorisse (independent variable) ja muudame nad maatriksite nimekirjast (list of matrices, a rank-3 tensor) vektorite nimekirjaks (list of vectors, a rank-2 tensor). Tähistame X-iga.

train_x = torch.cat([stacked_threes, stacked_sevens]).view(-1, 28*28)

Märgitame kõik pildid. 1 tähistab kolme ja 0 tähistab seitset.

train_y = tensor([1]*len(threes) + [0]*len(sevens)).unsqueeze(1)
train_x.shape,train_y.shape

Indekseerimisel PyTorchis peab andemkogu tagastame tuple (x, y)

dset = list(zip(train_x,train_y))
x,y = dset[0]
x.shape,y

valid_x = torch.cat([valid_3_tens, valid_7_tens]).view(-1, 28*28)
valid_y = tensor([1]*len(valid_3_tens) + [0]*len(valid_7_tens)).unsqueeze(1)
valid_dset = list(zip(valid_x,valid_y))

Initsialiseerimine

def init_params(size, std=1.0):
 return (torch.randn(size)*std).requires_grad_()

weights = init_params((28*28,1))

bias = init_params(1)

Kaalud (weight) ja kallutatus (bias) moodustavad kokku parameetri.


Ühe pildi ennustus:

(train_x[0]*weights.T).sum() + bias

Korrutame maatriksid omavahel:

def linear1(xb):
 return xb@weights + bias
 
preds = linear1(train_x)
preds

Kontrollime täpsust

corrects = (preds>0.5).float() == train_y
corrects

corrects.float().mean().item()

preds = linear1(train_x)
((preds>0.0).float() == train_y).float().mean().item()

Kaofunktsioon

trgts = tensor([1,0,1])
prds  = tensor([0.9, 0.4, 0.2])

def mnist_loss(predictions, targets):
  return torch.where(targets==1, 1-predictions, predictions).mean()

torch.where(trgts==1, 1-prds, prds)

mnist_loss(prds,trgts)

mnist_loss(tensor([0.9, 0.4, 0.8]),trgts)

Sigmoid

Sigmoidfunktsiooni väljund on alati 0 ja 1 vahel.

Näidis: (PuTorchil on oma seega pole tegelikult vaja)

def sigmoid(x):
 return 1/(1+torch.exp(-x))

plot_function(torch.sigmoid, title='Sigmoid', min=-4, max=4)

Uuendame mnist_loss funktsiooni

def mnist_loss(predictions, targets):
  predictions = predictions.sigmoid()
  return torch.where(targets==1, 1-predictions, predictions).mean()

Initsialiseerime uuesti:

weights = init_params((28*28,1))
bias = init_params(1)

Loome DataLoaderi andmestikust (dataset)

dl = DataLoader(dset, batch_size=256)
xb,yb = first(dl)
xb.shape,yb.shape

Valideerimisandmekogu DataLoader

valid_dl = DataLoader(valid_dset, batch_size=256)

Mini-batch suurusega 4

batch = train_x[:4]
batch.shape

preds = linear1(batch)
preds

loss = mnist_loss(preds, train_y[:4])
loss

Arvutame gradiendi

loss.backward()
weights.grad.shape,weights.grad.mean(),bias.grad

Paneme selle kõik funktsiooni

def calc_grad(xb, yb, model):
  preds = model(xb)
  loss = mnist_loss(preds, yb)
  loss.backward()

testime seda

calc_grad(batch, train_y[:4], linear1)
weights.grad.mean(),bias.grad

# set the current gradients to 0 first:
weights.grad.zero_()
bias.grad.zero_();
def train_epoch(model, lr, params):
  for xb,yb in dl:
    calc_grad(xb, yb, model)
    for p in params:
      p.data -= p.grad*lr
      p.grad.zero_()

def batch_accuracy(xb, yb):
  preds = xb.sigmoid()
  correct = (preds>0.5) == yb
  return correct.float().mean()

batch_accuracy(linear1(batch), train_y[:4])
def validate_epoch(model):
  accs = [batch_accuracy(model(xb), yb) for xb,yb in valid_dl]
  return round(torch.stack(accs).mean().item(), 4)

validate_epoch(linear1)

Treenime 1 epohhi

lr = 1.
params = weights,bias
train_epoch(linear1, lr, params)
validate_epoch(linear1)

ja veel mõned korrad

for i in range(20):
  train_epoch(linear1, lr, params)
  print(validate_epoch(linear1), end=' ')

Optimeerija loomine

Ssendame meie linera1 funktsiooni PyTorchi nn.Linear mooduliga. nn.Linear ühendab endas init_params ja linear.

linear_model = nn.Linear(28*28,1)

w,b = linear_model.parameters()
w.shape,b.shape

Teeme optimeerija

class BasicOptim:
  def __init__(self,params,lr): self.params,self.lr = list(params),lr

  def step(self, *args, **kwargs):
    for p in self.params: p.data -= p.grad.data * self.lr

  def zero_grad(self, *args, **kwargs):
    for p in self.params: p.grad = None

opt = BasicOptim(linear_model.parameters(), lr)

def train_epoch(model):
  for xb,yb in dl:
    calc_grad(xb, yb, model)
    opt.step()
    opt.zero_grad()

# Valideerimine
validate_epoch(linear_model)

def train_model(model, epochs):
  for i in range(epochs):
    train_epoch(model)
    print(validate_epoch(model), end=' ')

train_model(linear_model, 20)

Fastai SGD class teeb sama, mis meie BasicOtim

linear_model = nn.Linear(28*28,1)
opt = SGD(linear_model.parameters(), lr)
train_model(linear_model, 20)

fastai on ka Learner-fit mida saame kasutada train_model asemel

dls = DataLoaders(dl, valid_dl)

learn = Learner(dls, nn.Linear(28*28,1), opt_func=SGD,
        loss_func=mnist_loss, metrics=batch_accuracy)

learn.fit(10, lr=lr)

Mittelineaarsuse lisamine

Lihtne närvivõrk:

def simple_net(xb): 
  res = xb@w1 + b1
  res = res.max(tensor(0.0))
  res = res@w2 + b2
  return res

w1 = init_params((28*28,30)) # weight tensor
b1 = init_params(30)     # bias tensor
w2 = init_params((30,1))
b2 = init_params(1)

w1’l on 30 väljundi aktiveerimist. st. w2’l peab olema 30 sisendi aktiveerimist.

Esimene kiht saab konstrueerida 30 erinevat omadust (feature), mis on kõik mingite pikslite segu. 30 asemel võib olla ükskõik mis teine number.


Funktsioon res.max(tensor(0.0)) on ReLU – rectified linear unit. PyTorch’is on see F.relu. Asendab iga negatiivse numbri nulligaga (0).

plot_function(F.relu)
# module
simple_net = nn.Sequential(
  nn.Linear(28*28,30), # Linear layer
  nn.ReLU(),      # Nonlinear layer - activation function
  nn.Linear(30,1)    # Linear layer
)

learn = Learner(dls, simple_net, opt_func=SGD,
        loss_func=mnist_loss, metrics=batch_accuracy)

learn.fit(40, 0.1)

plt.plot(L(learn.recorder.values).itemgot(2));
learn.recorder.values[-1][2]

Testime 18 kihilist mudelit:

dls = ImageDataLoaders.from_folder(path) # /root/.fastai/data/mnist_sample
learn = cnn_learner(dls, resnet18, pretrained=False,
          loss_func=F.cross_entropy, metrics=accuracy)
learn.fit_one_cycle(1, 0.1)

Lingid:

Andmekogu loomine jmd-imagescraper abil

Sügavõppe mudelite treenimiseks on vaja palju sildistatud pilte. Üks lihtsamaid mooduseid sellise andmekogu loomiseks on kasutada mõnd otsingumootorit.

Otsingumootoriks on DuckDuckGo, mis kasutab Bing otsingumootori koostatud indeksit. Nii, et tulemused on üsna sarnased.

Negatiivne külg on ,et leitud vasted on kõik ameerika kesksed ja ei arvesta lokaalsete eripäradega. Näiteks on siga mingi teibi bränd ja kass on mõnede kodanike nimi.

Nii et enne, kui hakkata 200 pilti allalaadima tuleks leida õiged otsingu fraasid.

1. Paigaldame vajaliku teegi Colabi või mõnda teise Jupyter märkmikku:

!pip install -q jmd_imagescraper

2. Impordime vajalikud teegid märkmikku:

from jmd_imagescraper.core import *
from pathlib import Path
from jmd_imagescraper.imagecleaner import *

3. Defineerime otsingu sõnad ja fraasid:

keywords = ['cat', 'polar bear', 'siga']

4. Loodava andmekogu asukoht:

dataset_dir = Path().cwd()/"dataset"

5. Vastavalt otsingusõnadele laeme alla pildi ja paneme kataloogotesse:

for keyword in keywords:
 keyword_dir = keyword
 search_phrase = keyword
 duckduckgo_search(dataset_dir, keyword_dir, search_phrase, max_results=10)

6. Vaatame andmekogu visuaalselt üle. Kas on pilte mida peaks eemaldama:

display_image_cleaner(dataset_dir)

Links

1. Sügavõpe (Deep leartning)

Lühi konspekt originaal fastai märkmikust 02_production.ipynb

Masinnägemine Computer vision

 • object recognition – asjade äratundmine
 • object detection – asjade tuvastamine: asukoht, nimi
 • segmentation – iga piksel kategoriseeritakse selle järgi, mis objekti osa ta on.
 • out-of-domain data – Sügavõppe mudelid ei ole üldiselt head nende piltide äratundmisel, mis erinevad oluliselt struktuuri või stiili poolest nendest piltidest millega teda on treenitud. Näiteks, kui treening andmetes polnud mustvalgeid pilte võib mudel nendega halvasti toimida. Või näiteks käsitsi joonistatud pildid
 • data augmentation – protsess, kus genereeritakse varieeruvustega uus pilte olemas olevatest andmetest. Neid näiteks pöörates, muutes heledust jne. Et vähendada vajadust käsitsi sildistada (label) paljusid andmehulki.
 • GPU on vajalik mudeli treenimiseks aga , kui mudel on valmis siis pole see enam alati vajalik.

Natural language processing (NLP)

Jupyter Notebookis abi kuvamiseks kirjuta koodo lahtrisse ??funktsiooninimi Näide: ??verify_images

Karud liikide klassifitseerimine

Seadistamine Google Colabis algab fastbooki paigaldamisega,

!pip install -Uqq fastbook
import fastbook
fastbook.setup_book()

from fastbook import *
from fastai.vision.widgets import *

1. Andmekogu loomine Bing Image Search abil

Loo tasuta Microsoft Azure konto.

Ja otsi üles võtti (Key1).

key = os.environ.get('AZURE_SEARCH_KEY', 'e04722cgfdhghdfghgfhfdhdfhdfh772461') # võti näeb u. selline välja

Vaatame kas töötab:

search_images_bing

Sooritame otsingu otsisõnaga ‘grizzly bear’. Tasuta saame korraga otsida kuni 150 pilti.

results = search_images_bing(key, 'grizzly bear')
ims = results.attrgot('contentUrl')
len(ims)

Laeme ühe pildi alla:

# Loome kataloogi image
dir = Path('image')
if not dir.exists():
  dir.mkdir()

dest = 'image/grizzly.jpg'
download_url(ims[0], dest)

Kuvame pildi:

im = Image.open(dest)
im.to_thumb(128,128)

Kui see töötab, kasutame fastai’s download_images, et allalaadida kõik URLid kõigi meie otsingu terminite kohta. Paneme terminite järgi erinevatesse kataloogidesse. Skript loob kataloogid eraldi karu liikidele.

bear_types = 'grizzly','black','teddy'
path = Path('bears')

# Kui 'bears' kataloogi ei ole
if not path.exists():
  path.mkdir()

# karu tüübid
for beartype in bear_types:
  dest = (path/beartype)
  dest.mkdir(exist_ok=True)
  dir = os.listdir(dest)
  # Kui kataloog on tühi
  if len(dir) == 0:
    results = search_images_bing(key, f'{beartype} bear')
    download_images(dest, urls=results.attrgot('contentUrl'))

# Hiljem tekib probleeme, kui png fail ei ole RGBA
for beartype in bear_types:
  dest = (path/beartype)
  # convert images to RGBA
  for image in os.listdir(dest):
    full = str(dest) +"/"+ image
    try:
     im = Image.open(full)
     # Kui on png image
     if im.format == 'PNG':
      # ja ei ole RGBA
      if im.mode != 'RGBA':
        im.convert("RGBA").save(f"{dest+image}2.png")
    except:
     print(full)
fns = get_image_files(path)
fns

Kontrollime kas kõik pildid said vigadeta allalaetud:

failed = verify_images(fns)
failed

Vigaste piltide eemaldamine:

failed.map(Path.unlink);

2. DataLoaders

DataLoaders on objekt, mis hoiab andmehulka, et see oleks kättesaav treenimiseks (train) ja valideerimiseks (valid).

Peame ütlema fastai’le nelja asja:

 • Mis tüüpi andmetega me töötame
 • Kuidas saada andmete loendit
 • Kuidas neid sildistada
 • Kuidas luua valideerimis andekogu

Loob DataBlock objekti. See on mall, mille järgi hiljem loome DataLoadersi:

bears = DataBlock(
  blocks=(ImageBlock, CategoryBlock), # types for the independent and dependent variables 
  get_items=get_image_files, 
  splitter=RandomSplitter(valid_pct=0.2, seed=42),
  get_y=parent_label,
  item_tfms=Resize(128))

blocks=(ImageBlock, CategoryBlock) – loome enniku (tuple), kus määrame, mis andme tüüpe tahame sõltumatu (independent) ja sõltuva (dependent) muutuja jaoks.

Sõltumatut muutujat (independent variable) on see mida kasutame ennustamiseks. Antud juhul pildid.

Sõltuv muutuja (dependent variable) on meie sihtmärk/eesmärk/tulemus. Antud juhul piltide katekoogiad ehk karu tüübid.

get_items=get_image_files – Loob listi kõigis kataloogis olevatest piltidest.

splitter=RandomSplitter(valid_pct=0.2, seed=42) – Jagame juhuslikult andmehulha treening ja valideerimis osaks. Seeme (seed) on juhuslike numbrite genereerimise alguspunkt ja see tagab, et saame igakord sama listi.

get_y=parent_label – Siin ütleme. kuidas luua silid meie andmekogule. parent_label on funktsioon, mis tagastab kataloogi nime, milles fail on. Sõltumatut muutujat (independent variable) tähistatakse tavaliselt x’iga. Sõltuv muutuja (dependent variable) y’ga.

item_tfms=Resize(128) – Muudame kõik pildid sama suureks. Pilte ei söödeta mudeliise mitte üksikult vaid väikeste hulkadena (mini-batch). Tensor on suur grupp pilte. Item transforms on funktsioon (antud juhul resize), mis töötleb igat andme ühikut (pilti).

Siin toimub tegelik DataLoadersi loomi. Failide asukoht (path) on meil eespool defineeritud.

dls = bears.dataloaders(path)

DataLoader söödab pilte GPU’le mitmekaupa. Ühes tensortis 64 pilti.

Kuvame neist mõned:

dls.valid.show_batch(max_n=4, nrows=1)

Vaikimisi Resize kropip pildid ruutudeks. Aga nii võib mingi oluline osa pildist kadumaminna.

Teiste võimalustena saab pildid venitada/suruda ruututeks või vähendada pildid, kuni mahuvad ruudu sisse ja täita ülejäänud pildi osa nullidega (mustaga).

# Venitamine
bears = bears.new(item_tfms=Resize(128, ResizeMethod.Squish))
dls = bears.dataloaders(path)
dls.valid.show_batch(max_n=4, nrows=1)
# vähendamine ja mustaga täitmine
bears = bears.new(item_tfms=Resize(128, ResizeMethod.Pad, pad_mode='zeros'))
dls = bears.dataloaders(path)
dls.valid.show_batch(max_n=4, nrows=1)

Probleemid:

Kui venitame pilte, siis muudame nende kuju ja asjad näevad välja teistsugused, kui nad tegelikult on.

Kui kropime, siis võib mingi oluline osa infost kaduma minna.

Kui vähendame ja täidame tühjad alad mustaga siis raiskame arvutusressurssi tühjade pildi alade jaoks. Ja lisaks on tegelikud pildid veel väiksema resolutsiooniga, kui muidu, mis võib viia ebatäpsuseni.

Parem lahendus on kasutada igal epohhil juhuslikult kroppida erinev pildi osa. Selle tulemusena saab mudel paremini keskenduda erinevatele pildi osade äratundmisele. Ja see on lähemal reaalsetele andmetele, kus asjad ei ole alati pildi keskel ja võivad olla erineva suurusega.

Asendame Resize uue funktsiooniga RandomResizedCrop. Olulised osad on min_scale ja unique=True – sama pilti korratakse erinevate versioonidega. See on osa andmete täiendamise tehnikast (data augmentation).

bears = bears.new(item_tfms=RandomResizedCrop(128, min_scale=0.3))
dls = bears.dataloaders(path)
dls.train.show_batch(max_n=4, nrows=1, unique=True)

Andmete täiendamine Data Augmentation

On tehnika suurendamaks varieeruvust treening andmetes luues juhuslike erinevusi. Nii, et nad näiksid erinevad aga ei kaotaks oma sisu. Näited tehnikatest: keeramine, peegeldamine, perspektiivi muutmine ja painutamine, heleduse ja kontrasti muutmine.

bears = bears.new(item_tfms=Resize(128), batch_tfms=aug_transforms(mult=2))
dls = bears.dataloaders(path)
dls.train.show_batch(max_n=8, nrows=2, unique=True)

2. DataLoaders

DataLoaders on objekt, mis hoiab andmehulka, et see oleks kättesaav treenimiseks (train) ja valideerimiseks (valid).

Peame ütlema fastai’le nelja asja:

 • Mis tüüpi andmetega me töötame
 • Kuidas saada andmete loendit
 • Kuidas neid sildistada
 • Kuidas luua valideerimis andekogu

Loob DataBlock objekti. See on mall, mille järgi hiljem loome DataLoadersi:

bears = DataBlock(
  blocks=(ImageBlock, CategoryBlock), # types for the independent and dependent variables 
  get_items=get_image_files, 
  splitter=RandomSplitter(valid_pct=0.2, seed=42),
  get_y=parent_label,
  item_tfms=Resize(128))

blocks=(ImageBlock, CategoryBlock) – loome enniku (tuple), kus määrame, mis andme tüüpe tahame sõltumatu (independent) ja sõltuva (dependent) muutuja jaoks.

Sõltumatut muutujat (independent variable) on see mida kasutame ennustamiseks. Antud juhul pildid.

Sõltuv muutuja (dependent variable) on meie sihtmärk/eesmärk/tulemud. Antud juhul piltide katekoogiad ehk karu tüübid.

get_items=get_image_files – Loob listi kõigis kataloogis olevatest piltidest.

splitter=RandomSplitter(valid_pct=0.2, seed=42) – Jagame juhuslikult andmehulha treening ja valideerimis osaks. Seeme (seed) on juhuslike numbrite genereerimise alguspunkt ja see tagab, et saame igakord sama listi.

get_y=parent_label – Siin ütleme. kuidas luua silid meie andmekogule. parent_label on funktsioon, mis tagastab kataloogi nime, milles fail on. Sõltumatut muutujat (independent variable) tähistatakse tavaliselt x’iga. Sõltuv muutuja (dependent variable) y’ga.

item_tfms=Resize(128) – Muudame kõik pildid sama suureks. Pilte ei söödeta mudeliise mitte üksikult vaid väikeste hulkadena (mini-batch). Tensor on suur grupp pilte. Item transforms on funktsioon (antud juhul resize), mis töötleb igat andme ühikut (pilti).

Siin toimub tegelik DataLoadersi loomi. Failide asukoht (path) on meil eespool defineeritud.

dls = bears.dataloaders(path)

DataLoader söödab pilte GPU’le mitmekaupa. Ühes tensortis 64 pilti.

Kuvame neist mõned:

Vaikimisi Resize kropip pildid ruutudeks. Aga nii võib mingi oluline osa pildist kadumaminna.

Teiste võimalustena saab pildid venitada/suruda ruututeks või vähendada pildid, kuni mahuvad ruudu sisse ja täita ülejäänud pildi osa nullidega (mustaga).

# Venitamine
bears = bears.new(item_tfms=Resize(128, ResizeMethod.Squish))
dls = bears.dataloaders(path)
dls.valid.show_batch(max_n=4, nrows=1)
# vähendamine ja mustaga täitmine
bears = bears.new(item_tfms=Resize(128, ResizeMethod.Pad, pad_mode='zeros'))
dls = bears.dataloaders(path)
dls.valid.show_batch(max_n=4, nrows=1)

Probleemid:

Kui venitame pilte, siis muudame nende kuju ja asjad näevad välja teistsugused, kui nad tegelikult on.

Kui kropime, siis võib mingi oluline osa infost kaduma minna.

Kui vähedame ja täidame tühjad alad mustaga siis raiskame arvutusressurssi tühjade pildi alade jaoks. Ja lisaks on tegelikud pildid veel väiksema resolutsiooniga, kui muidu, mis võib viia ebatäpsuseni.

Parem lahendus on kasutada igal epohhil juhuslikult kroppida erinev pildi osa. Selle tulemusena saab mudel paremini keskenduda erinevatele pildi osade äratundmisele. Ja see on lähemal reaalsetele andmetele, kus asjad ei ole alati pildi keskel ja võivad olla erineva suurusega.

Asendame Resize uue funtksiooniga RandomResizedCrop. Olulised osad on min_scale ja unique=True – sama pilti korratakse erinevate versioonidega. See on osa andmete täiendamise tehnikast (data augmentation).

bears = bears.new(item_tfms=RandomResizedCrop(128, min_scale=0.3))
dls = bears.dataloaders(path)
dls.train.show_batch(max_n=4, nrows=1, unique=True)

Andmete täiendamine Data Augmentation

On tehnika suurendamaks varieeruvust treening andmetes luues juhuslike erinevusi. Nii, et nad näiksid erinevad aga ei kaotaks oma sisu. Näited tehnikatest: keeramine, peegeldamine, perspektiivi muutmine ja painutamine, heleduse ja kontrasti muutmine.

bears = bears.new(item_tfms=Resize(128), batch_tfms=aug_transforms(mult=2))
dls = bears.dataloaders(path)
dls.train.show_batch(max_n=8, nrows=2, unique=True)

3. Treenimine

Meil ei ole palju andmeid. 150 pilti igast karu liigist. Seega kasutame RandomResizedCrop pildi suurusega 224px, mis standart suurus ja kasutame ka aug_transforms:

bears = bears.new(
  item_tfms=RandomResizedCrop(224, min_scale=0.5),
  batch_tfms=aug_transforms())
dls = bears.dataloaders(path)

Alustame treenimisega ja häälestame (fine_tune):

learn = cnn_learner(dls, resnet18, metrics=error_rate)
learn.fine_tune(4)

Vaatame milliste piltidega on mudelil kõige rohkem raskusi. Visualiseerimiseks kasutame confusion matrix

interp = ClassificationInterpretation.from_learner(learn)
interp.plot_confusion_matrix()

Read esindavad kõiki black, grizzly ja teddy karusid meie andmehulgas.

Tulbad näitavad mida mudel ennustas.

Diagonaal maatriksil näitab õigeid ennustusi ja mis ei ole diagonaalil näitab ebaõigeid klassi määramisi.

Loss on number, mis on suurem, kui mudel eksib (eriti kui ta on kindel oma ebaõigetes vastustes) või kui mudelil on õigus aga puudub kindlus, et on õige.

plot_top_losses näitab kõigesuurema loss arvuga pilte.

interp.plot_top_losses(6, nrows=2)

Võib ette tulla valesti sildistatud pilte

4. Andmete korrastamine/puhastamine

Fastai sisaldab graafilist liidest (GUI) ImageClassifierCleaner andmete puhastamiseks. Kus saab valitud pilte kas kustutada või muuta kategooriat.

cleaner = ImageClassifierCleaner(learn)
cleaner

Et kustutada (unlink) valitud pilte:

for idx in cleaner.delete(): cleaner.fns[idx].unlink()

Et liigutada valitud pilte teise katekooriasse:

for idx,cat in cleaner.change(): shutil.move(str(cleaner.fns[idx]), path/cat)

Seejärel treenime uuesti puhastatud andmetega.

5. Mudeli eksportimine

Valmis mudel koosneb kahest osast:

 1. Arhitektuur
 2. Treenitud parameetrid

Mudeli salvestamiseks failiks “export.pkl”:

learn.export()

Kontrollime, kas fail on olemas:

path = Path()
path.ls(file_exts='.pkl')

6. Järeldamin (inference)

Kui me enam ei tree mudelit ja kasutame seda ennustuste (predictions) saamiseks kutsutakse seda järeldamiseks (inference).

Et kasutada eksporditud mudelit järelduste tegemiseks tuleb see kõigepealt sisse laadida:

learn_inf = load_learner(path/'export.pkl')

Et teada saada mida mudel arvab mingist pildist tuleb see talle, ette anda.

pilt = ('image/grizzly.jpg')
learn_inf.predict(pilt)

Näeme kolme asja: ennustatud kategooriat, ennustatud kategooria indeksit, ja iga kategooria tõenäosust.

Et näha, mis kategooriad on mudelis:

learn_inf.dls.vocab

7. Veebirakendus

Hobiprojektide jaoks on lihtsaim ja tasuta viis luua veebirakendus kasutada Binderit.

 1. Lae märkmikk GitHubi
 2. Lisa GitHuvi koodivaramu URL Binder’isse
 3. File valik rippmenüüs muuda URLiks
 4. URL kirjuta /voila/render/name.ipynb, kus name on sinu märkmiku nimi
 5. click clickboard copy URL
 6. Launch

Siin on näidisrakenduse kood: github.com/fastai/bear_voila

Selleks vajame:

 • IPython widgets (ipywidgets)
 • Voilà (Ei tööta Google Colabis!)

Voila on nagu Jupyteri märkmikud aga peidab ära kõik sisend koodilahtrid (shells) ja näitab ainult nende väljundit + markdowni lahtreid. Veebirakenduse nägemiseks muuta brauseri URLis “notebooks” -> “voila/render”

Valmis mudel on funktsioon mida saab välja kutsuda (pred,pred_idx,probs = learn.predict(img)) igas pythoni koodis.

0. Sügavõpe (Deep learning)

Märkmed fast.ai kursusest enda jaoks. Ei ole ülevaatlik ega põhjalik kõikides osades.

Originaal märkmik koos inglisekeelsete põhjalike selgitavate tekstiga: 01.intro.ipynb

 • Vajalik on NVIDIA graafikakaart (GPU – Graphics Processing Unit). Need, mis on head mängimiseks ja 3D jaoks sobivad üldiselt ka sügavõppe jaoks. Google Colabis tuleb GPU kasutamine eraldi aktiveerida.
 • Keskkonnaks Jupyter notebook. Kas oma arvutis või Google Colab, Gradient jne.
 • Koodi käivitamine lahtris: Shift+Enter
 • Igal mudelil on kaks sisendit: 1. andmed (inputs) ja 2. mudeli parameetrid/ kaalud (weights, model parameters).
Mudeli treenimine (vanem terminoloogia)
Mudeli treenimine kaasaegsetes terminites
 • Treenitud mudel on nagu tavaline arvutiprogaamm.
Treenitud mudel
 • Mudelit ei saa luua ilma andmeteta.
 • Andmed peavad olema sildistatud (labels)
 • Mudel väljastab ennustuse/tõenäosuse (predictions) 0-100%
 • classification – ennustab klassi või kategooriat. Näiteks: kass, koer jne.
 • regression – ennustab numbrilist väärtust. Näiteks: temperatuur, asukoht
 • Andmehulk jagatakse valideerimis (validation set) 20% ja treening hulgaks (training set) 80%.
 • Vältida mudeli ülesobitumist (overfitting), kus mudel jätab meelde konkreetsed andmed ja ei üldistu enam uutele andmetele.
 • pretrained model – Eeltreenitud mudel on mudel mida on juba treenitud mingil teisel andmehulgal. Enamusel juhtudel on soovitatv kasutada eeltreenitud mudeleid. Kuna need on juba enne meie andmete sissesöötmist väga võimekad.
 • Pildituvastus mudeleid saab kasutada ka, esmapilgul , mitte pildiliste andmete jaoks. Nagu heli mille saab muuta spektrogrammiks. Aegridu saab muuta graafikuks. Arvuti hiire liikumist matil värvilisteks joonteks jne.

Lühikokkuvõte masinõppest

 • Masinõpe on olukord, kus me ei kirjuta programmi loogikat ise algusest peale, vaid programmi osa õpib ise loogika andmete pealt.
 • Sügavõpe (deep learning) on närvivõrk (neural network) paljude kihtidega (layers). Pildi klassifikatsioon või pildi äratundmine on tüüpiline näide. Alustuseks on sildistatud (labeled) andmehulk st. igal pildil on silt mida see kujutab. Eesmärk on programm ehk mudel, millele andes uue pildi tagastab ennustuse (predictioni) selle kohta mida see kujutab.
 • Iga mudel algab arhitektuuri valimisega. Arhitektuur on üldine mall selle kohta, kuidas see mudel sisemiselt töötab.
 • Treenimine (training or fitting) on protsess, arhitektuurist tulenevate, parameetrite väärtuste (parameter values or weights) kogumi leidmiseks, mis sobiks konkreetselt meie andmete jaoks.
 • Selleks, et määrata, kui hästi mudel töötab ühe ennustusega peame määrama kahju funktsiooni (loss function), mis määrab, kui heaks või halvaks me hindame ennustust.
 • Et treening protsess oleks kiirem saame kasutada eeltreenitud (pretrained) mudelit. Mudel mida on juba treenitud kellegi teise andmete peal. Peame seda ainult natuke treenima oma andmete peal (fine-tuning).
 • Mudeli treenimisel on oluline, et mudel üldistuks (generalize) hästi. Et ta töötaks hästi uutel andmetel, mida ta pole varem näinud. Ülesobitumine (overfitting) on olukord, kus mudel töötab väga hästi treening andmetel aga mitte uutel andmetel. Mudel nö õppinud pähe konkreetsed andmed.
 • Selle vältimiseks jagatakse andmed kaheks: treening (training set) ja valideerimisandmestikuks (validation set).
 • Selleks, et inimene saaks hinnata, kui hästi mudelil valideerimis lähem määrame mõõdiku (metric).
 • Kui mudel on treeningu käigus kõiki treening andmeid näinud – kutsutakse seda epohhiks (epoch).

Kasside ja koerte äratundmine

Colab Märkmik kogu koodiga.

 • Kasutab Oxford ülikooli poolt koostatud kasside-koerte andmehulka Oxford-IIIT Pet Dataset.
 • Kasutame mudelit, mida on juba treenitud 1,3 miljoni pildiga (pretrained model).
 • Toimub eeltreenitud mudeli viimistlemine ja kohandamine spetsiaalselt kasside ja koerte piltide äratundmiseks. Kasutades selleks ülekandeõpet (transfer learning).

0.

0. Et fastai töötaks Google Colabis on vajalik kõigepealt:

!pip install -Uqq fastbook
import fastbook
fastbook.setup_book()
from fastbook import *
 1. Lisame fastai.vision teegi:
from fastai.vision.all import *

2. Andmehulk. Laeb alla standard andmehulga (dataset), pakib lahti ja tagastab selle asukoha (path).

path = untar_data(URLs.PETS)/'images'

3. Abifunktsioon. Sildistab kasside pildid faili nimejärgi. Andekogumi loojate poolt loodud reeglialusel.

def is_cat(x):
 # Tagastab True, kui esimene täht on suurtäht st. on kass
 return x[0].isupper()

Ütleb fastaile, milline andekogum meil on ja kuidas see on struktureeritud. 224px on ajalooline standard ja paljud vanemad mudelid nõuavad selles suuruses pilte. Suuremad pildid võivad anda paremaid tulemusi, kuna pildile jääb rohkem detaile. Aga selle hinnaks on suurenev töötlusaeg ja vajaminev mäluhulk.

dls = ImageDataLoaders.from_name_func(
  path,
  get_image_files(path),
  valid_pct=0.2,    # Jätab 20% andmetest valideerimiseks
  seed=42,       # Määrab juhusliku seemne samale väärtusele igal koodi käivitamisel
  label_func=is_cat,  # Sildistamine
  item_tfms=Resize(224) # Iga pilt muudetakse 224 piksli suuruseks ruuduks 
)

4. Treenime mudeli.

Närvivõrgu tüüp: convolutional neural network (CNN). On praegu kõige populaarsem masinnägemis mudelite loomisel. Inspireeritud inimese nägemissüsteemi toimimisest.

Närvivõrgu arhitektuur: ResNet, 34 – kihtide (layers) arv. Kihtide arv võib olla veel 18, 50, 101 ja 152. Mida rohkem kihte seda kauem võtab treenimine aega ja seda suurem on oht ülesobitumisele (overfitting). Kui andmeid on vähem on vaja ka vähem kihte ja vastupidi.

metrics on funktsioon, mis möödab ennustuse kvaliteeti igal epochil. Antud juhul: error_rate – tagastab valesti ennustatud piltide protsendi. Teise võimalus accuracy, mis tagastab: 1.0 – error_rate

pretrained – kui me eraldi ei määra on True. Nagu antud juhul. On eeltreenitud ImageNet andmehulgal, mis sisaldab üle 1,4 miljoni pildi.

Kui kasutada eeltreenitud mudelit, siss cnn_learner eemaldab mudeli viimase kihi ja asendab selle uue kihi või kihtidega, mis on kohandatud uute andmete jaoks. Viimast osa kutsutakse, ka peaks (head).

Eeltreenitud mudeli (pretrained model) kasutamist teise ülesande jaoks, kui see oli algselt treenitud tuntakse ka kui siirdeõpe/ülekandeõpe (transfer learning).

fine_tune – sobitab (fit) mudeli. Epohhide (epochs) arv. Kui mitu korda igat pilti vaadatakse. Kasutakse siirdeõpe puhul mudeli parameetrite uuendamiseks.

learn = cnn_learner(dls, resnet34, metrics=error_rate)
learn.fine_tune(1) # fit model

5. Katsetame oma pildiga.

Loob pildi üles laadimise:

uploader = widgets.FileUpload()
uploader
img = PILImage.create(uploader.data[0])
is_cat,_,probs = learn.predict(img)
print(f"Kas see on kass?: {is_cat}.")
print(f"Tõenäosus: {probs[1].item():.6f}")

Terminid

Term Meaning
Label The data that we’re trying to predict, such as "dog" or "cat"
Architecture The template of the model that we’re trying to fit; the actual mathematical function that we’re passing the input data and parameters to
Model The combination of the architecture with a particular set of parameters
Parameters The values in the model that change what task it can do, and are updated through model training
Fit Update the parameters of the model such that the predictions of the model using the input data match the target labels
Train A synonym for fit
Pretrained model A model that has already been trained, generally using a large dataset, and will be fine-tuned
Fine-tune Update a pretrained model for a different task
Epoch One complete pass through the input data
Loss A measure of how good the model is, chosen to drive training via SGD
Metric A measurement of how good the model is, using the validation set, chosen for human consumption
Validation set A set of data held out from training, used only for measuring how good the model is
Training set The data used for fitting the model; does not include any data from the validation set
Overfitting Training a model in such a way that it remembers specific features of the input data, rather than generalizing well to data not seen during training
CNN Convolutional neural network; a type of neural network that works particularly well for computer vision tasks

Fastai

Kuvamaks teavet mõne fastai funktsiooni kohta näiteks: learn.predict:

doc(learn.predict)

Lingid

Malevich

This artwork is inspired by famous suprematist artist Kazimir Malevich (1879-1935) and his painting “Black Square”.

Kazimir Malevich, 1915, Black Suprematic Square (Wikipedia)

But I am not so radical. I have four LED squares inside one black square. Slowly blinking their different coloured lights.

I need to make another video when there is not so light and you can actually see the colours.

Links